Sunday, April 5, 2009


RUJUKAN


Idris Zakaria. (1986). Teori Kenegaraan Al-Farabi. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.Muhammad Utsman Najati. (2002). Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim.
Bandung : Terbitan Pustaka Hidayah.Mahmood Nazar Mohamed. (2001). Pengantar Psikologi : Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Osman Bakar.(1991).Al-Farabi Kehidupan, Hasil Karyanya dan Peri Penting Tokoh . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments:

Post a Comment